درباره ما

اساسنامه جدید انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامی (مصوبه جلسه 97/11/14)

اساسنامه.aspx

پروانه ثبت و فعاليت انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامي


 

اساسنامه جدید انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامی (مصوبه جلسه 97/11/14)

اساسنامه.aspx

پروانه ثبت و فعاليت انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامي


 


  
 متن HTML

 

 

اطلاعات درباره ما:

تاسیس و ثبت انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی در اتاق ایران بر اساس صورتجلسات مورخ 23/7/91 مجمع عمومی موسسین و مورخ 24/7/91 هیئت مدیره انجمن تشکیل و تحت شماره 335 مورخ 18/8/91 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است.

 

هدف از تشکیل انجمن: به منظور ساماندهی واردات انواع فرآورده های خام دامی و ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور و افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازارهای بین المللی و نیز مواجهه با سازمانهای داخلی و ارتقاء سطح کیفی محصولات وارداتی و با هدف مدیریت مدنی وصنفی در امر واردات و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها و حفظ توازن و نظم ، انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی تشکیل گردید.

 

چکیده ای از وظایف:

1-    تلاش برای ساماندهی کلیه امور واردات فرآورده های خام دامی

2-    کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضا

3-    مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها

4-    ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن

5-    انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط

6-     حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی

7-    معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات قابل ارائه

 

 

 

اطلاعات درباره ما:

تاسیس و ثبت انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی در اتاق ایران بر اساس صورتجلسات مورخ 23/7/91 مجمع عمومی موسسین و مورخ 24/7/91 هیئت مدیره انجمن تشکیل و تحت شماره 335 مورخ 18/8/91 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است.

 

هدف از تشکیل انجمن: به منظور ساماندهی واردات انواع فرآورده های خام دامی و ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور و افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازارهای بین المللی و نیز مواجهه با سازمانهای داخلی و ارتقاء سطح کیفی محصولات وارداتی و با هدف مدیریت مدنی وصنفی در امر واردات و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها و حفظ توازن و نظم ، انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی تشکیل گردید.

 

چکیده ای از وظایف:

1-    تلاش برای ساماندهی کلیه امور واردات فرآورده های خام دامی

2-    کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضا

3-    مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها

4-    ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن

5-    انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط

6-     حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی

7-    معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات قابل ارائه

 


  
gogoanime
News Forex