اعضای هیئت مدیره

 

انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

اعضای اصلی هیئت مدیره

شامل هفت نفر اعضا اصلی هیئت مدیره- یک نفر بازرس اصلی-یک نفر دبیر

اعضای اصلی: آقایان 1-فرهاد آگاهی(رئیس هیئت مدیره) 2-مسلم ناصری(نایب رئیس هیئت مدیره) 3-غلامعباس سمیعی(خزانه دار هیئت مدیره) 4-علی جابریان همدانی(عضو اصلی هیئت مدیره)   5-رضا حبیب طاری فرد(عضو اصلی هیئت مدیره) 6-بهنام درخور (عضو اصلی هیئت مدیره)   7-داود رنگی(عضو اصلی هیئت مدیره)  

بازرس هیئت مدیره: آقای علی اکبر معینی

دبیر انجمن: آقای فرهاد طاهریان

 

  

انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

اعضای اصلی هیئت مدیره

شامل هفت نفر اعضا اصلی هیئت مدیره- یک نفر بازرس اصلی-یک نفر دبیر

اعضای اصلی: آقایان 1-فرهاد آگاهی(رئیس هیئت مدیره) 2-مسلم ناصری(نایب رئیس هیئت مدیره) 3-غلامعباس سمیعی(خزانه دار هیئت مدیره) 4-علی جابریان همدانی(عضو اصلی هیئت مدیره)   5-رضا حبیب طاری فرد(عضو اصلی هیئت مدیره) 6-بهنام درخور (عضو اصلی هیئت مدیره)   7-داود رنگی(عضو اصلی هیئت مدیره)  

بازرس هیئت مدیره: آقای علی اکبر معینی

دبیر انجمن: آقای فرهاد طاهریان

 

 
  
gogoanime
News Forex