نشست عمومي مورخه 96/6/12 انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامي با شركت هاي واردكننده ، فروشندگان و دست اندركاران بازار گوشت با عنوان « برنامه ريزي براي واردات در 6 ماهه دوم سال و نحوه مشاركت موثر اعضا در برنامه هاي تنظيم بازار و كنترل قيمت در بازار»

نشست عمومي مورخه 96/6/12 انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامي با شركت هاي واردكننده ، فروشندگان و دست اندركاران بازار گوشت با عنوان « برنامه ريزي براي واردات در 6 ماهه دوم سال و نحوه مشاركت موثر اعضا در برنامه هاي تنظيم بازار و كنترل قيمت در بازار»

 گالری عکس کمينه
نمایش عکس با سایز اصلی
< < < photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۳_۱۷-۱۷-۰۶.jpg > > >

 چاپ